གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག

Kunleng_26Jun09

Advertisements

ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ།

Kunleng_24Jun09

མདུན་ལམ་བྱུས་བཀོད།

Kunleng_17Jun09

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དང་བོད།

Kunleng_19Jun09

ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཡོ་རོབ་ཆིབས་སྒྱུར།

Kunleng_12Jun09

དྲུག་བཞིའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན།

Kunleng_5JUN09

རྒྱ་ནག་གི་དྲུག་བཞིའི་ལས་འགུལ།

Kunleng_3Jun09