༢༠༠༩ལོའི་བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཁག

Advertisements

འདས་ལོའི་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ།

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཐབས་ལམ།

བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་བྱིས་པའི་འཚོ་བ་གསར་པ།

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གིས་བོད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས།

སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་གློད་བཀྲོལ།

གསར་བརྗེ་ཟེར་བའི་བོད་ཡིག་དཔེ་དེབ།