གཞོན་སྐྱེས་རྩོམ་པ་པོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་བསྐྱིལ

Advertisements

ཞོགས་དུང་གི་གནམ་ས་གོ་འབྱེད་

བོད་མི་སེར་སྐྱ་མང་པོས་ཡུལ་ཤུལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད།

སྐྱེ་དགུ་མདོའི་ས་ཡོམ་གོད་ཆག

ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོའི་ས་ཡོམ་གོད་ཆག

སིད་སི་ལན་ཊར་ཐུགས་ར྄ེ་ཆེ་ཞུ་བ།

བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ལ་དྲག་གནོན།