འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ

Advertisements

པདྨ་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེག་གི་འགྲོ་ལུགས་གསར་པའི་ཁྱད་ཆོས

ལ་དྭགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་ཕྱོགས

ཨ་ཇོ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ནང་མ་སྟོད་གཞས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཁྲོད་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དག་འཇུ་བཟུང་ཁྲིམས་གཅོད

གསེར་བུམ་དཀྲུགས་ནས་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་རྒྱ་ནག་གི་བེད་སྤྱོད།

བོད་པའི་བཙོན་པར་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད།