བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགྱུར་བ།

Advertisements

རྒྱ་ནག་དང་ནོ་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས

རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འབྲེལ་ལམ།

༸གོང་ས་མཆོག་བགྲེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད།